Tư cách thanh viên hợp tác xã bị chấm dứt khi nào?

Hỏi:
Đề nghị cho biết, trong trường hợp nào thì tư cách thành viên hợp tác xã bị chấm dứt? Thẩm quyền chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã ?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 16 Luật hợp tác xã năm 2012 thì tư cách thành viên hợp tác xã bị chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
a) Thành viên là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị kết án phạt tù theo quy định của pháp luật;
b) Thành viên là hộ gia đình không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; thành viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản;
c) Hợp tác xã bị giải thể, phá sản;
d) Thành viên tự nguyện ra khỏi hợp tác xã;
đ) Thành viên bị khai trừ theo quy định của điều lệ;
e) Thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm. Đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không làm việc trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 02 năm;
g) Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ;
h) Trường hợp khác do điều lệ quy định.
Thẩm quyền quyết định chấm dứt tư cách thành viên được pháp luật quy định như sau:
- Đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d và e thì hội đồng quản trị quyết định và báo cáo đại hội thành viên gần nhất;
- Đối với trường hợp quy định tại các điểm đ, g và h thì hội đồng quản trị trình đại hội thành viên quyết định sau khi có ý kiến của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

Việc giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ đối với thành viên trong trường hợp chấm dứt tư cách thành viên thực hiện theo quy định của Luật và điều lệ hợp tác xã.