Góp vốn, thời gian góp vốn để gia nhập Hợp tác xã?

Hỏi:

Do có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã và hợp tác với các thành viên, anh T đã có đơn tự nguyện gia nhập hợp tác xã và tán thành điều lệ hợp tác xã. Một trong những điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã là phải góp vốn theo quy định. Anh T muốn biết để gia nhập hợp tác xã, anh phải góp vốn là bao nhiêu? Thời gian góp vốn được quy định như thế nào? Anh có được cấp giấy tờ gì để xác nhận việc anh đã góp vốn?

Trả lời:

Cụ thể, vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.
Thời hạn, hình thức và mức góp vốn điều lệ theo quy định của điều lệ, nhưng thời hạn góp đủ vốn không vượt quá 06 tháng, kể từ ngày hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp.
Khi góp đủ vốn, thành viên hợp tác xã được hợp tác xã cấp giấy chứng nhận vốn góp. Giấy chứng nhận vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã;
- Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;
- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho hộ gia đình;
Trường hợp thành viên là pháp nhân thì phải ghi rõ tên, trụ sở chính, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;
- Tổng số vốn góp, thời điểm góp vốn;
- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.