Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 thông qua ngày 20/11/2012. Luật này quy định việc thành lập, tổ ch...

Góp vốn, thời gian góp vốn để gia nhập Hợp tác xã?

Hỏi: Do có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã và hợp tác với các thành viên, anh T đã có đơn tự nguyện gia nhập hợp tác x...

Tư cách thanh viên hợp tác xã bị chấm dứt khi nào?

Hỏi: Đề nghị cho biết, trong trường hợp nào thì tư cách thành viên hợp tác xã bị chấm dứt? Thẩm quyền chấm dứt tư cách thành viên hợp tác...