Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về ngân hàng hợp tác xã

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 quy định về ngân hàng hợp tác xã.
Thông tư này quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động quyền hạn, trách nhiệm của ngân hàng hợp tác xã; trình tự, thủ tục chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành ngân hàng hợp tác xã.
Thông tư này áp dụng với các đối tượng: Ngân hàng hợp tác xã; quỹ tín dụng nhân dân; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tham gia thành lập, cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động quyền hạn và trách nhiệm của ngân hàng hợp tác xã.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.