Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 thông qua ngày 20/11/2012.
Luật này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.
Luật này áp dụng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
Luật hợp tác xã số 18/2003/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.