ĐIều kiện để trở thành thành viên Hợp tác xã

Hỏi:
Các bạn tôi đã thành lập hợp tác xã để hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Gia đình tôi cũng muốn góp vốn tham gia hợp tác xã. Xin hỏi, hộ gia đình có thể là thành viên hợp tác xã được không? Pháp luật quy định thế nào về điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã ?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 13 Luật hợp tác xã năm 2012, hộ gia đình cũng như cá nhân hoặc pháp nhân được trở thành thành viên hợp tác xã khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.
Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;
- Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;
- Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;
- Góp vốn theo quy định của Luật hợp tác xã và điều lệ hợp tác xã;
- Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.
Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có thể là thành viên của nhiều hợp tác xã; trừ trường hợp điều lệ hợp tác xã có quy định khác.

Như vậy, theo quy định của pháp luật nêu trên thì hộ gia đình có thể là thành viên hợp tác xã trừ hợp tác xã tạo việc làm.