Hỏi đáp về việc phân chia nợ của Hợp tác xã cho các thành viên Hợp tác xã

Hỏi:

Do quản lý không tốt, hợp tác xã Thành công lâm vào tình trạng nợ nần, có nguy cơ phá sản. Hội đồng quản trị hợp tác xã dự định chia đều số nợ của hợp tác xã cho các thành viên hợp tác xã. Xin hỏi dự định của Hội đồng quản trị hợp tác xã Thành công về phân chia số nợ của hợp tác xã cho các thành viên hợp tác xã như vậy có đúng không? Nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Về nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã, Điều 15 Luật hợp tác xã, quy định như sau:
1. Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ.
2. Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ.
3. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã.
4. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho hợp tác xã theo quy định của pháp luật.
5. Tuân thủ điều lệ, quy chế của hợp tác xã, nghị quyết đại hội thành viên và quyết định của hội đồng quản trị hợp tác xã.
6. Nghĩa vụ khác theo quy định của điều lệ.

Như vậy, việc Hội đồng quản trị hợp tác xã Thành công dự định chia đều số nợ của hợp tác xã cho các thành viên hợp tác xã là trái quy định pháp luật, vì theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Luật hợp tác xã năm 2012, các thành viên hợp tác xã chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã.