Hỏi đáp về việc góp vốn vào Hợp tác xã

Hỏi: 

Để gia nhập Hợp tác xã phải góp vốn bao nhiêu? Thời gian góp vốn được quy định như thế nào?


Trả lời: 

Vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của Hợp tác xã.
Thời hạn, hình thức và mức góp vốn điều lệ theo quy định của điều lệ, nhưng thời hạn góp đủ vốn không vượt quá 6 tháng, kể từ ngày Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp.
Khi góp đủ vốn, thành viên Hợp tác xã được Hợp tác xã cấp giấy chứng nhận vốn góp. Giấy chứng nhận vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây: Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã; số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho hộ gia đình.

Trường hợp thành viên là pháp nhân thì phải ghi rõ tên, trụ sở chính, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;  tổng số vốn góp, thời điểm góp vốn; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã.