Hỏi đáp về hồ sơ đăng ký Hợp tác xã

Hỏi: 

Hồ sơ đăng ký Hợp tác xã gồm những giấy tờ gì? Xin cho biết điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã?

Đáp: 

Trước khi hoạt động, Hợp tác xã phải đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nơi Hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính.
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật Hợp tác xã, hồ sơ đăng ký hợp tác xã bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã; điều lệ;  phương án sản xuất, kinh doanh; danh sách thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (Tổng Giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; nghị quyết hội nghị thành lập.
Người đại điện hợp pháp của Hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung trên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

Về điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Điều 24 Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký khi có đủ các điều kiện sau đây: Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; hồ sơ đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Luật Hợp tác xã; tên của hợp tác xã được đặt theo quy định của Luật Hợp tác xã; có trụ sở chính theo quy định.