Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 thông qua ngày 20/11/2012. Luật này quy định việc thành lập, tổ ch...

Góp vốn, thời gian góp vốn để gia nhập Hợp tác xã?

Hỏi: Do có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã và hợp tác với các thành viên, anh T đã có đơn tự nguyện gia nhập hợp tác x...

Tư cách thanh viên hợp tác xã bị chấm dứt khi nào?

Hỏi: Đề nghị cho biết, trong trường hợp nào thì tư cách thành viên hợp tác xã bị chấm dứt? Thẩm quyền chấm dứt tư cách thành viên hợp tác...

Hỏi đáp về việc phân chia nợ của Hợp tác xã cho các thành viên Hợp tác xã

Hỏi: Do quản lý không tốt, hợp tác xã Thành công lâm vào tình trạng nợ nần, có nguy cơ phá sản. Hội đồng quản trị hợp tác xã dự định ch...

Quyền của thành viên hợp tác xã

Hỏi: Thành viên hợp tác xã có quyền gì ? Trả lời: Điều 14 Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định thành viên hợp tác xã có các quyền ...

ĐIều kiện để trở thành thành viên Hợp tác xã

Hỏi: Các bạn tôi đã thành lập hợp tác xã để hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Gia đình tôi cũng muốn góp vốn tham gia hợp ...

Nghĩa vụ của Hợp tác xã

Hỏi: Xin cho biết hợp tác xã có nghĩa vụ gì ? Trả lời: Theo Điều 9 Luật hợp tác xã năm 2012, hợp tác xã có các nghĩa vụ sau: -   ...